1 - Alan Isıtma Alan Isıtma

Karbon ayak izi hesaplamalarında, bir bölgenin ısıtılması için kullanılan enerji önemli bir faktördür çünkü bu enerji genellikle fosil yakıtların yakılması, elektrik kullanımı veya diğer enerji kaynaklarından elde edilir. Bu enerji tüketimi, sera gazı emisyonlarına neden olur ve dolayısıyla bir bireyin, işletmenin veya kurumun toplam karbon ayak izine katkıda bulunur.

Faaliyet Değer Birim

2 - Ürün Isıtma Ürün Isıtma

Ürün ısıtması, malzemeleri şekillendirmek, kimyasal reaksiyonları hızlandırmak, ürünleri sterilize etmek veya korumak amacıyla gerekebilir. Bu süreçler sırasında kullanılan enerji miktarı, karbon ayak izi hesaplamalarında önemli bir faktördür çünkü genellikle fosil yakıtların yakılması, elektrik kullanımı veya diğer enerji kaynaklarından elde edilir ve bu da sera gazı emisyonlarına neden olur.

Faaliyet Değer Birim

3 - Enerji Üretimi Enerji Üretimi

Enerji üretimi, farklı kaynaklardan elde edilen enerjinin kullanılabilir elektrik veya diğer enerji formlarına dönüştürülmesi sürecidir. Bu süreç, insanların günlük yaşamda ve sanayide ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar.

Faaliyet Değer Birim

4 - Diğer Yakımlar Diğer Yakımlar

Diğer yakımlar, fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynaklarının dışında kalan, çeşitli alternatif enerji kaynaklarına verilen genel bir isimdir. Diğer yakımlar, enerji üretiminde çeşitliliği artırmaya ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmaya yönelik çabaların bir parçasını oluşturur.

Faaliyet Değer Birim

5 - Makine Yakımları Makine Yakımlar

makinaların, motorların veya diğer mekanik cihazların çalışması için kullanılan yakıtların yanması sırasında ortaya çıkan emisyonları ifade eder. Bu terim genellikle, taşıtlar, endüstriyel makineler, tarım ekipmanları, jeneratörler ve diğer motorlu cihazlar tarafından kullanılan yakıtların yakılması sonucu atmosfere salınan gazları kapsar.

Faaliyet Değer Birim

6 - Süreç Emisyonları süreç emisyonlari

bir ürünün üretimi, dönüşümü veya imhası sırasında, kullanılan enerji kaynaklarının yanmasıyla doğrudan ilişkili olmayan gazların atmosfere salınmasıdır. Bu emisyonlar, malzeme işleme, kimyasal reaksiyonlar, madencilik işlemleri, inşaat malzemelerinin üretimi gibi çeşitli endüstriyel ve üretim süreçlerinden kaynaklanabilir.

Faaliyet Değer Birim
kg Kilogram

7 - Gaz Kaçakları Gaz Kaçakları

doğal gaz, propan, metan gibi gazların kapalı bir sistemden veya tesisattan istenmeyen bir şekilde sızması veya kaçması durumunu ifade eder. Bu tür kaçaklar ciddi tehlikeler oluşturabilir çünkü gazlar genellikle yanıcıdır ve patlama riski taşırlar. Ayrıca, bazı gazlar zehirleyici veya asfiksiyant özelliklere sahip olabilir, bu da solunum yoluyla zehirlenmelere veya oksijen eksikliğine neden olabilir.

Faaliyet Değer Birim
kg Kilogram

8 - Şirket Araçları Şirket Araçları

bir şirketin işletme faaliyetleri için kullandığı araçları ifade eder. Bu araçlar genellikle şirket personelinin iş seyahatleri, mal taşımacılığı, hizmet sunumu veya diğer operasyonel ihtiyaçlar için kullanılır.

Faaliyet Değer Birim

9 - Şebekeden Alınan Elektrik Satın Alınan Elektrik

Elektriğin üretimi ve dağıtımı sırasında atmosfere salınan karbondioksit (CO2) ve diğer sera gazlarının (GHG) miktarını ifade eder. Karbon ayak izi, genellikle elektriğin üretilmesi için kullanılan enerji kaynaklarının türüne bağlı olarak değişiklik gösterir.

Soru ? Değer Birim

Yıl Boyu Satın Alınan Elektrik Miktarı

kWh Kilowattsaat

10 - Şebekeden Alınan Isıtma / Soğutma Satın Alınan Soğutma

karbon ayak izi, binaların veya tesislerin ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarının, merkezi bir kaynaktan sağlanan sıcak su, buhar veya soğutulmuş su gibi enerji taşıyıcıları aracılığıyla karşılandığı sistemlerle ilgilidir.

Soru ? Değer Birim

Yıl Boyu Satın Alınan Isıtma / Soğutma Miktarı

11 - Çalışan Transferi Çalışan Transferi

işe gidip gelme (işe ulaşım) veya iş nedeniyle yapılan seyahatler gibi çalışanların bir yerden bir yere taşınmasını ifade eder. Çalışanların işe ulaşımı ve görevleri nedeniyle yaptıkları seyahatler, özellikle otomobiller, toplu taşıma araçları, uçaklar ve diğer ulaşım modları kullanıldığında, önemli miktarda sera gazı emisyonuna yol açabilir.

Araç Sayısı Günlük İşe Geliş-Gidiş Birim
KM Kilometre

12 - İş Gezisi İş Gezisi

İş gezileri, iş amaçlarıyla yapılan seyahatlerdir ve genellikle karbon ayak izine katkıda bulunurlar. İş gezilerinin karbon ayak izi, seyahat edilen mesafe, kullanılan ulaşım modu, konaklama tesisinin çevresel etkisi ve iş gezisi sırasında yapılan aktiviteler gibi faktörlere bağlı olarak değişir.

Faaliyet Yolcu Sayısı Gidilen Yol
KM Kilometre

12.1 - İş Gezisi - Karayolu

Soru? Gidilen Yol Birim
Karayolu KM Kilometre

12.2 - İş Gezisi - Otel Konaklaması

Kalan Kişi Sayısı Kalan Gece Sayısı

13 - Satın Alınan Ürünler Satın Alınan Ürünler

kategorisi, bir organizasyonun iş operasyonları için satın aldığı mal ve hizmetlerin üretim, taşıma ve dağıtım süreçlerinden kaynaklanan karbon ayak izini ifade eder. Bu kategori, kuruluşların tedarik zinciri boyunca ortaya çıkan sera gazı emisyonlarını değerlendirirken önemli bir alanı temsil eder.

Soru Değer Birim

Yıl Boyu Alınan Ürünlerin Toplam Ağırlığı

TON

14 - Satın Alınan Hizmetler Satın Alınan Hizmetler

bir işletmenin veya kuruluşun dışarıdan aldığı hizmetlerden kaynaklanan karbon ayak izini kapsar. Bu hizmetler, danışmanlık, IT destek hizmetleri, temizlik, güvenlik, bakım ve onarım, lojistik ve taşımacılık gibi çeşitli alanlardan olabilir.

Soru? Değer Birim

Yıl Boyu Alınan Toplam Hizmetlerin Tutarı

$ (USD)

15 - Ürünlerin Lojistiği Ürünlerin Lojistiği

ürünlerin tedarik zinciri boyunca -ham madde ediniminden başlayarak üretim, depolama, ve nihai tüketiciye ulaştırma süreçlerine kadar- taşınması ve depolanması sırasında ortaya çıkan karbon ayak izini ifade eder. Bu süreçler, ürünlerin nakliyesi için kullanılan araçların türüne, taşıma mesafesine, taşıma moduna (kara, hava, deniz veya demiryolu), ve lojistik operasyonlarının verimliliğine bağlı olarak çeşitli sera gazı emisyonlarına neden olur.

Faaliyet Yıl Boyu Taşınan Ürün Miktarı Taşınan Yol Miktarı Birim
TON KM TON/KM

16 - Atık Yönetimi Atık Yönetimi

Atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi, geri dönüştürülmesi veya yok edilmesi süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonlarını ifade eder. Atık yönetimi süreçleri, çeşitli sera gazlarına neden olan doğal gaz emisyonları, metan gazı salınımı ve taşıma süreçlerinden kaynaklanan karbon dioksit emisyonları gibi çeşitli emisyon kaynaklarına sahiptir.

Soru? Değer Birim

Yıl Boyu Toplam Atık Miktarı

TON

17 - Su Kullanımı Su Kullanımı

su kaynaklarının çıkarılması, işlenmesi, ısıtılması, soğutulması, taşınması ve atık suyun arıtılması gibi süreçler sırasında doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan sera gazı emisyonlarını ifade eder. Bu, suyun kullanımının neden olduğu dolaylı karbon ayak izini kapsar, çünkü suyun temini ve yönetimi enerji yoğun süreçlerdir ve enerji genellikle fosil yakıtların yakılmasıyla üretilir.

Soru? Değer Birim

Yıllık Tüketilen Veya Kullanılan Su Miktarı

18 - Evden Çalışma Evden Çalışma

çalışanların evlerinde çalışarak ofise gitmeyi gerektiren geleneksel iş yerlerine kıyasla ürettikleri sera gazı emisyonlarının miktarını ifade eder. Evden çalışma genellikle daha düşük karbon ayak izi ile ilişkilendirilir, ancak bu, bir dizi faktöre bağlıdır.

Çalışan Sayısı Yıl Boyu Tam Zamanlı Çalışma Gün Sayı

19 - Azaltım Azaltım

bir kuruluşun veya bireyin sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarının etkisini belirlemek için kullanılan bir ölçümdür. Bu, çeşitli sera gazı kaynaklarından (örneğin, karbondioksit, metan, azot oksitleri) kaynaklanan toplam emisyonların azaltılması için alınan önlemlerin bir sonucu olarak oluşur.

Soru? Değer Birim

Sertifikalı Yıllık Azaltım Miktarını Giriniz

TON CO2e

20 - Son

Kurumsal raporunuzu almaya son 1 adım kaldı. bilgilerinizi doldurarak raporunuzu oluşturmak için bilgilerinizi doldurun.

Kapsam 1 Kapsam 1

Bir kuruluşun faaliyetlerinden kaynaklanan veya kontrolü altındaki tüm Doğrudan Emisyonlar. Gaz kazanları, filo araçları ve klima kaçakları gibi sahada yakıt yanması dahil.

Kapsam 2 Satın Alınan Elektrik

Kuruluş tarafından satın alınan ve kullanılan elektrikten kaynaklanan Dolaylı Emisyonlar. Emisyonlar, enerjinin üretimi sırasında ortaya çıkar ve sonunda kuruluş tarafından kullanılır.

Kapsam 3 Ürünlerin Lojistiği

Kuruluşun faaliyetlerinden kaynaklanan, sahip olmadıkları veya kontrol etmedikleri kaynaklardan kaynaklanan Diğer Tüm Dolaylı Emisyonlar. Bunlar genellikle iş seyahati, satın alma, atık ve su ile ilgili emisyonları kapsayan karbon ayak izinin en büyük payıdır.